Sunday 21 April 2024  
   

Основни карактеристики на кровна изолација
Print1. Термички перформанси: Типот, дебелината и густината на материјалот за изолирање ги одредуваат термичките перформанси на самиот објект. Поставеното решение, како и решението за енергетска ефикасност на зградата, ја дефинираат дебелината, типот и карактеристиките на материјалот што треба да биде поставен.

2. Механичка сила: Кровот може да биде носител на статичкиот и динамичкиот дел и има точки на оптоварување. Електромеханичките поставувања за сметаат за статични точки,работата врз кровот од страна на луѓе се смета за динамичко движење.

3. Отпорност на ветар: Решение кое треба внимателно да се разгледа е кога се проектираат кровните конструкции за последниот слој на изолација. Направените студии на таквиот феномен во фазата додека се дизајнира , како и добрата поставеност на секој нареден слој за време на конструкцијата, се клучни за безбедност и ефикасност.

4. Отпорност на сончеви зраци: Сончевите зраци значително се појаки за време на летниот период. Исто така, УВ зраци побрзо ги стареат градежните материјали, посебно мембраните.

5. Отпорност на пожар: Изолацијата за кровни конструкции исто така е по сите стандарди за противпожарност. Кога станува збор за хали, јавни објекти, овој вид на отпорност е од голема важност.

6. Акустични својста: Кровна изолација со зголемена акустика е еден од главните елементи кој мора да биде задоволен. Какао и да е , заштитата од звукот на дождот е морална кога се користи лим.

7. Контрола на испарување: Испарувањето настанува кога се појавуваат температурните разлики помеѓу надворешниот слој на кровот и внатрешниот дел на таванот. Ваква штета може да биде спречена доколку се имплементира потребната изолација за време на проектирањето.

8. Естетика: Естетскиот и крајниот дел на кровот се важни бидејќи го даваат крајниот изглед на целиот кров.Rss Feeds

Products

Technical support

First energy aid

Photo Gallery


Copyright © 2024 Fibran (Terms of Use) (Protection of personal data) Designed & Developed by Tessera