Sunday 21 April 2024  
   

Висечки (стаклени) фасади
Print

 

Кај висечките фасади, веќе готовите висечки елементи направени од дрво, стакло, камени плочки, метал, синтетички материјали се поставуваат на основната градежна структура со користење на секундарна структурна рамка или со независно фиксирање. Фасадните елементи не доаѓаат во директен контакт со излациониот материјал, во џеб (помеѓу 4 до 8 цм) поставен помеѓу двата слоја, за да овозможи вентилација на изолацискиот слој.

 FIBRANgeo кај висечки/ стаклени фасади

 - ФИБРАНгео B-570-YM изолација од камена волна е со црни воални кои се поставени позади висечката структурна рамка, со што волната ќе биде од страна на вентилациоскиот џеб.

- Кога ќе бидат завршени сите точки за поставување на изолацискиот материјал, за да се фиксира на основната градежна структура или каде треба да биде независното фиксирање, изолацијата е затворена со ФИБРАНpur пена за изолирање.Rss Feeds

Products

Technical support

First energy aid

Photo Gallery


Copyright © 2024 Fibran (Terms of Use) (Protection of personal data) Designed & Developed by Tessera