Sunday 14 July 2024  
   

Кос покрив
Print

Гледајќи дека кровот е најизложениот дел на една градежна конструкција, потребно е да нуди ефективна термозаштита од температурните разлики. Кровната конструкција на косиот кров може да биде од метал, дрво, армиран бетон. Изолацијата може да биде поставена на таванот или на самите греди зависно од кровот ( помеѓу, под или над кровната структура). Изборот  на поставувањето на изолацијата главно зависи од тоа дали таванскиот простор ќе се користи за живеење или не. Доколку таванскиот простор се користи за живеење, изолацијата се поставува на гредите, а во спротивно доколку таванот не се претвара во место за живеење изолацијата се поставува  на таванот.

ФИБРАН нуди широка палета на различни производи од камена волна, ФИБРАНгео, што дозволува градбата да ги задоволи сите термоизолациони барања.

Дополнително, високиот степен на апсорбција на звук со кој се карактеризираат производите на ФИБРАНгео, ја зголемуваат звучната изолација на изолираните структурни елементи, со што се минимизира звукот кој доаѓа од надворешноста.

И за крај, користењето на ФИБРАНгео производите од камена волна е клучна кога станува збор за заштита од пожар на кровната конструкција. ФИБРАНгео e несогорлив материјал ( КЛАСА А1, EN 13501-1), што ги штити изолираните елементи и останатите елементи околу камената волна од пожар.
Products for Pitched Roof Applications 

FIBRANgeo B-001

FIBRANgeo B-570

FIBRANgeo B-040

FIBRANgeo B-050

 FIBRANgeo R-040


Special Applications 


Technical Brochures


Construction Details

Construction Drawings


Useful Links 

European Committee for Standardization

(CEN)

Center for Renewable Energy Sources (Greece)

(CRES)

Hellenic Ministry of Environment Energy & Climate Change

(YPEKA)


Products

Technical support

First energy aid

Photo Gallery


Copyright © 2024 Fibran (Terms of Use) (Protection of personal data) Designed & Developed by Tessera