Monday 4 December 2023  
   

Термоизолација - Звучна изолација - Заштита од пожар на елементи од сува градба
Print

Сувата градба е честа пракса кога се во прашање станбени, комерцијални и индустриски апликации, и се должат на :

- брзо и лесно поставување на внатрешните или надворешните вертикални и хоризонатални елементи ( фасади, внатрешни ѕидови, таван и сл.)

- звучната изолација и подобрената внатрешна акустика

- термоизолацијата и звучната изолација на постоечката структура

Лесните материјали за сува градба се идеално решение за канцеларии и деловни простори, посебно кога се реновира стара зграда. Исто така, сувата градба нуди повеќе решенија за термоизолација и звучна изолација на постоечки структури, преку надворешни фасади и внатрешни ѕидови.

 

ФИБРАН гео производите се комбинираат перфектно со материјалите за сува градба, нудејќи одлични резултати кога станува збор за термоизолација, звучна изолација и заштита од пожар на постоечки или нови градежни структури. 

Кога се аплицира на сува градба, внимателно треба да се избегнат звучните и термо мостовите помеѓу структурите на објектот ( подови, столбови, греди, посточки ѕидови и сл.), електроинсталации и елементите на сува градба ( ѕидови, тавани)
Сувата градба исто така е застапена и во јавните објекти како сали, театри, концертни сали и сл.
Products for Dry Construction Applications 

FIBRANgeo B-040

FIBRANgeo B-050

FIBRANgeo R-040

FIBRANgeo B-570


Special Applications

Masonry Wall Insulation with Dry Lining


"First Aid"


Technical Brochures


Construction Details

Construction Drawings


Useful Links

European Committee for Standardization

(CEN)

Center for Renewable Energy Sources (Greece)

(CRES)

Hellenic Ministry of Environment Energy & Climate Change

(YPEKA)


Products

Technical support

First energy aid

Photo Gallery


Copyright © 2023 Fibran (Terms of Use) (Protection of personal data) Designed & Developed by Tessera